พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูผาสุกิจโกวิท
(โกวิท จารุวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระครูพินิตวรการ
(จำนง)
เจ้าคณะแขวงหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมรังษี
(คง ปิยวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
รายละเอียด


พระครูสุวิธานวิหารกิจ
(แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดหลักสาม
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมภาณ
(ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม
รายละเอียด


พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม
(กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูประกาศสมณคุณ
(วิฑูร นนฺทิโก ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมปฏิภาณ
(สมภพ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสีลวิมลรัตน์
(บรรจง)
เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมานันท์
(เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวา
รายละเอียด


พระครูสิริโชติญาณ
(สอน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูอุดมปัญญาธร
(วีระ)
เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
รายละเอียด


พระครูอุทัยธรรมานุกูล
(สามารถ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะเขตพญาไท
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตมงคลวัตร
(มงคล)
เจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูพิหารธรรมาทร
(ธีรชัย)
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูนิวิฐสาธุวัตร
(ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
รายละเอียด


พระครูสุภัทรวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต
(ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโฆสิตบุญญากร
(ธนิต)
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดเทวีวรญาติ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook