พระสังฆาธิการ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ | พระสังฆาธิการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดแสนเกษม
รายละเอียด


พระครูสังฆวุฒิกร
(ประสพ ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมบาล
(พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจบรรหาร
(กานต์ชนะ สนฺติกาโร)
วัดธรรมมงคล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สมศักดิ์ สมสตฺติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ชัยวัฒน์ ฉนฺทสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุเทพ อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปากบึง
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชรพล มนาโป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วรวุฒิ เขมปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร
วัดผ่องพลอยวิริยาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุชิน ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดน้อยใน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วัชรินทร์ โชติเวที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา ประเสริฐ ยโสธโร
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉิมทายกาวาส
รายละเอียด


พระครูใบฏีกา สานิตย์ อภิสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา รังสิมันต์ ติสฺสวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สิทธิ โชติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดสน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จีรเดช จิรเตโช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มนัส จนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook