พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูปลัดญาณวรวัฒน์
(เจริญ สุภวฑฺฒิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดกิตติวัฒน์
(ประสิทธิ์ สีลภูสิโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูปลัดอาจารวัฒน์
(ชัยธัช ญาณวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดวิริยวัฒน์
(กิจจา ถิรจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์
(สัมฤทธิ์ อิทฺธิพโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดอุดมวัฒน์
(วุฒิพงษ์ สุปภาโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดวิมลวัฒน์
(อดุลย์ ญาณธีโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประสาทพุทธปริต
(จเรพล ฐิตาจาโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาทร
(องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูปริยัตยานุกูล
(ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูประทุมบุษโยภาส
(จำนงค์)
เจ้าคณะแขวงประเวศ
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
รายละเอียด


พระครูสุกิจวิศาล
(เคลือบ ธมฺมเตโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว ธ.
เจ้าอาวาสวัดทิพพาวาส
รายละเอียด


พระครูสีลพลาธร
(มานพ)
เจ้าคณะแขวงลำผักชี
เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา
รายละเอียด


พระครูธรรมรัตนวิมล
(ทองใบ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดสีกัน
รายละเอียด


พระครูวรศีลาจาร
(จำลอง อคฺคสีโล)
เจ้าคณะแขวงมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก
รายละเอียด


พระครูปริยัตยานุสิฐ
(ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์พรหมรังษี
(สมพล เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
รายละเอียด


พระครูสถิตสารสุนทร
(ทะเล)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน
รายละเอียด


พระครูสุทธิญาโณภาส
(อุสา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี
รายละเอียด


พระครูดิลกโชติวัฒน์
(สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดทองใน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook