พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูบวรวิหารการ
(วินัย วินโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์
(ปารีส นาควํโส)
เจ้าคณะแขวงดุสิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริยัติปรัชญากร
(ปรัชญา ปภาธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูประกาศศาสนวงศ์
(ศาสนพงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลรัตนวงศ์
(อนันต์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูอาทรสุนทรกิจ
(ทม ทมจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูกิตติปริยัตยากร
(อดุลย์ ธมฺมาตุโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรานุกิจ
(บุญสม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์
(สิน ฐิตเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุธรรมจริยาภิรม
(จารุวัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณปุญญรังสี
(กฤตชัย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิธานกิตติโสภณ
(วิเศษ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุภัทรกิจวิธาน
(พัทรพล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโกวิทศาสนกิจ
(อัมพร ฉนฺทกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุชาตวรคุณ
(อภิชาติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิธานสัพพกิจ
(ไชยทอง)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปุญญสาสน์โกศล
(บุญเชิด ปุญฺญสุโข)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโกศลสมิทธิการ
(สัมฤทธิ์ สมิทฺธิโก ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรชัยสิทธิ
(วันชัย วิชยวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูมหาวราทร
(สุวัฒน์ สุวฑฺโฒ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook