พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูวิจิตรกิจจาทร
(วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
รายละเอียด


พระครูปริยัติชัยมงคล
(ทวี ฐานธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์
(ภัลลภ อภิปาโล)
เจ้าอาวาสวัดรังสีรัตนวารี (วัดเชิงเลน)
รายละเอียด


พระครูภาวนากิตติคุณ
(อริย์ธัช เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม
รายละเอียด


พระครูพิสิฐวิหารการ
(มนัส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบางบัว
รายละเอียด


พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์
(สละ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ
(ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีสุขาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมมงคลกิจ
(คมรัฐ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกศล
(สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลวุฒิสุนทร
(มานิตย์)
เจ้าอาวาสวัดดีดวด
รายละเอียด


พระครูมนูญวรธรรม
(เดชา)
เจ้าอาวาสวัดสุขใจ
รายละเอียด


พระครูพินิจสุนทรกิจ
(นิตย์ นิตโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
รายละเอียด


พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์
(จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
รายละเอียด


พระครูพัฒนการโกวิท
(เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
รายละเอียด


พระครูสถิตวรานุศาสก์
(บุญชู เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสารโกวิท
(ภาณุวัฒน์ อติพโล)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์นอก
รายละเอียด


พระครูอุทัยธรรมวัตร
(คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณชัยวัฒน์
(ชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรสารสุนทร
(ถวัลย์ ขนฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสุนทรกิจจานุวัตร
(สมพงษ์ ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดทองสัมฤทธิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook