พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูสิริวัฒนกร
(เริ่ม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
รายละเอียด


พระครูโสภณพิหารกิจ
(สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
รายละเอียด


พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
รายละเอียด


พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์
(น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระครูกิตติธรรมานันท์
(สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
รายละเอียด


พระครูสุจิตตาภรณ์
(สมเจต)
เจ้าอาวาสวัดนก
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูประทีปธรรมรัต
(ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูโกวิทสิริวัฒน์
(สงกา)
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญญาทร
(มนัส)
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวีราภรณ์
(สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูญาณกิจจาทร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมานุกูล
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
รายละเอียด


พระครูกิตตินันทคุณ
(กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
รายละเอียด


พระครูปิยศีลาภรณ์
(จำปี)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระครูสุตจันทวงศ์
(สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรจริยาภิรม
(สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาธาร
(ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
รายละเอียด


พระครูวิมลศีลสุนทร
(พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook