พระสังฆาธิการ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ | พระสังฆาธิการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


พระครูธรรมธร เอกธนัช เอกธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธรรมธร มานพ สุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ
วัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระครูเมธังกร
(สุธน นิภาธโร)
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน
รายละเอียด


พระครูวิบูลสรกิจ
(ทัศนัย)
รองเจ้าคณะแขวงบุคคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางน้ำชน
รายละเอียด


พระครูมงคลวิลาส
(เดชาธร)
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศิษฎ์สรคุณ
(อนนท์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลสรวุฒิ
(จักราวุธ ญาณวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกษา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพุทธพากยประกาศ
(พิเชษฐ วรปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิบูลสรกิจ
(วิศาล ปุญฺญสมฺปนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศาลสรนาท
(พจนารถ ปภาโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประกาศสรวุฒิ
(ศรีศักดิ์ เตชวโร ป.ธ.๓)
รายละเอียด


พระครูสรวิชัย
(กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิศิษฎ์สรการ
(จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ประธานที่พักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม
รายละเอียด


พระครูสรพจน์พิลาส
(พรมมา ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุธรรมภาณ
(เกษม ชาตเมโธ)
วัดนางนอง วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรภัญญ์พิสุทธิ์
(รุ่งแสง ฐิติญาโณ)
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระมหาหาญ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔
เจ้าอาวาสวัดบางพลัด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook