พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระมหาชนะ เขมจิตฺโต ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดญาณวรวัฒน์
(เจริญ สุภวฑฺฒิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดกิตติวัฒน์
(ประสิทธิ์ สีลภูสิโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูปลัดอาจารวัฒน์
(ชัยธัช ญาณวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดธีรวัฒน์
(องอาจ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดวิริยวัฒน์
(กิจจา ถิรจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์
(สัมฤทธิ์ อิทฺธิพโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดอุดมวัฒน์
(วุฒิพงษ์ สุปภาโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดวิมลวัฒน์
(อดุลย์ ญาณธีโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์
(อนุชา นนฺทญาโน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดนายกวรวัฒน์
(สุทธิ โชติคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดสน
รายละเอียด


พระครูประสาทพุทธปริต
(จเรพล ฐิตาจาโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาทร
(องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูปริยัตยานุกูล
(ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูประทุมบุษโยภาส
(จำนงค์)
เจ้าคณะแขวงประเวศ
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
รายละเอียด


พระครูสุกิจวิศาล
(เคลือบ ธมฺมเตโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว ธ.
เจ้าอาวาสวัดทิพพาวาส
รายละเอียด


พระครูสีลพลาธร
(มานพ)
เจ้าคณะแขวงลำผักชี
เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา
รายละเอียด


พระครูธรรมรัตนวิมล
(ทองใบ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดสีกัน
รายละเอียด


พระครูวรศีลาจาร
(จำลอง อคฺคสีโล)
เจ้าคณะแขวงมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก
รายละเอียด


พระครูปริยัตยานุสิฐ
(ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook